GARANTİ SÜRESİ ve ŞARTLARI | Bugass Pazarlama ve Dış Tic. Ltd. Şti.

GARANTİ SÜRESİ ve ŞARTLARI

 • Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 • Bu garanti sadece, cihaz(lar)ın yetki verdiğimiz servisler tarafından devreye alınması ve bakımının yapılması durumunda geçerlidir. 
 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
 • Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 1. Sözleşmeden dönme,
 2. Satış bedelinden indirim isteme,
 3. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 4. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

 • Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 • Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 1. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 3. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.


Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servise teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Satıcı tarafından bu Garanti verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN BAŞLICA ŞARTLAR

 • Kullanma ve kontrol talimatlarında belirtilen müşteriye düşen sorumlulukların yerine getirilmemesinden kaynaklanan arızalar
 • Yetkili servislerin dışında devreye alma, tamir ve bakım yapılması halinde doğacak arızalar
 • Nakliye ve stoklama esnasında mamulün hasar görmesi
 • Mamulün montaj safhasına kadar orijinal ambalajında muhafaza edilmemesi
 • Elektrik bağlantılarının doğru ve sağlam yapılmaması. Yanlış gerilim uygulanması, gerilim değişmelerinin sık tekrarlanması halinde oluşacak arızalar.
 • Uygun gaz yakıtının kullanılmaması, Gaz basıncının cihaz toleransı dışında olması veya cihazın gaz yakıtsız kullanılması halinde doğacak arızalar.
 • Montaj ve işletme esnasında mamulün içine giren yabancı maddelerin meydana getireceği arızalar.
 • Cihaz seçimlerinden doğacak hataların tespitinde sistem garanti içine alınmaz.
 • Doğal afetlerden zarar gören cihazlar garanti içine alınmaz.
 • Yetkili servis dışında kişilerce ilk çalıştırması yapılan veya müdahale edilen cihazlar garanti içine alınmaz.
 • Mamul üzerindeki orijinal seri numarası bulunmadığı veya tahrip edildiği durumda cihazın garantisi sona erer.
 • Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis , yetkili servis bulunmaması durumunda yetkili satıcımız, bayimiz, temsilciliğimiz veya fabrikamız tarafından düzenlenen raporla belirlenir. Yetkili servis saha şartlarında garanti durumuna karar veremezse, fabrika incelemesine ve raporuna başvurulur.
 • Periyodik bakımların eksikliğinden kaynaklanan arızalar
 • Yukarıda belirtilmeyen fabrikasyon ve işçilik hataları dışında kalan arızalar
 • Tüketiciler bu rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.

GARANTİ İLE İLGİLİ MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

Lütfen aşağıda belirtilen önlemleri alınız.

Ürününüzü kılavuz esaslarına göre kullanınız.Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda kılavuzda yer alan telefon numaralarından hizmet merkezimize başvurabilirsiniz.